Algas Süku planeerimise avalik arutelu

Eili Arula
, ajakirjanik
Copy
Süku võidutöö «Paabel» linnulennult.
Süku võidutöö «Paabel» linnulennult. Foto: 3+1 arhitektid

21. märtsist 22. aprillini toimub Vanemuise 1 krundi ja selle lähiala ehk südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu eskiislahenduse ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek. Kõik huvilised saavad selle jooksul teha ettepanekuid.

Detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju hindamise aruandega saab tutvuda nii Tartu kodulehel kui ka raekoja infokeskuses. 23. mail kell 17 toimub Tartu linnaraamatukogu saalis avalik arutelu, kus linnavalitsus tutvustab avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamusi ja oma seisukohti ning põhjendab planeeringu koostamisel valitud lahendusi.

Planeeritav ala piirneb Poe, Küüni ja Uueturu tänava ning Emajõega ja planeeringu eskiislahendus lähtub Tartu linna üldplaneeringust, muinsuskaitse eritingimustest ja rahvusvahelise arhitektuurivõistluse võidutööst «Paabel» (autorid 3 + 1 arhitektid ja Kino maastikuarhitektid).

Planeeringu eskiisil on näidatud hoonestusala, kuhu rajatakse südalinna kultuurikeskus. Samal ajal detailplaneeringu koostamisega käib hoone projekteerimine, mille käigus selgub selle täpne suurus ja kuju.

Ehitusõiguse määramisel lähtutakse üldplaneeringu eesmärgist säilitada vähemalt pool pargist rohealana ja luua alale terviklik avalik ruum. Roheala muudetakse mitmerindeliseks elurikkaks koosluseks. Pargialal säilitatakse need puud, mis ei jää keskuse ehitusalale.

Eemaldada või asendada on lubatud puud, mis jäävad ehitusalale või on kehvas seisukorras. Eemaldatavad puud täpsustatakse projekteerimise käigus ja muu hulgas pakutakse välja lahendus kõrghaljastuse asendusistutuseks muul avalikul alal. Kultuurikeskuse katus on kavandatud rajada osaliselt haljaskatusena.

Emajõe-äärsel alale on lubatud rajada toitlustus- ja teenindushooned, sealhulgas arvestatakse olemasolevate kohvikute säilimisega. Turuhoone juurde on antud võimalus erinevate välitegevuste kavandamiseks ja ka ajutiste välimüügikioskite ning -lettide paigaldamiseks.

Parkimine turuhoone ümber säilib, kuid parkimiskohtade arv ja paigutus võib tulevikus muutuda, sest detailplaneering annab võimaluse luua Uueturu tänava pikendusena jalakäijatele mugava ja turvalise otsepääsu Emajõe äärde.

Ajalooline Kauba tänav taastatakse jalakäijate tänavana. Vabaduse puiestee kavandatakse planeeringuala ulatuses tänavana, kus on kõnniteed, rattarajad ja kahesuunaline rahustatud liiklusega sõidutee, üks sõidurada kummaski suunas. Rattaparklad on kavandatud võimalikult kultuurikeskuse sissepääsude lähedusse. Autode parkimine on kavandatud hoone maa-alusele korrusele, kuhu juurdepääs on planeeritud Uueturu tänavalt.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõus on välja toodud, et planeeringu elluviimise laiem mõju linnaruumile on positiivne. Kultuurikeskus uue funktsionaalse ja arhitektuurilise sihtkohana tugevdab Tartu linna toimimist, paraneb roheala kvaliteet ning maastik muutub atraktiivsemaks, samuti muutuvad paremaks lastele mõeldud puhkealad.

Pärast avalikku väljapanekut ja arutelu jätkatakse detailplaneeringu täpsustamist ehk põhilahenduse koostamist. Ka detailplaneeringu põhilahendus suunatakse avalikule väljapanekule ja toimub avalik arutelu, mis on plaanis sügisel.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles