Südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu eskiislahendus jõuab avalikule väljapanekule (1)

Eili Arula
, ajakirjanik
Copy
Arhitektuurivõistluse võidutöö «Paabel».
Arhitektuurivõistluse võidutöö «Paabel». Foto: 3+1 arhitektid

Tartu linnavalitsus saatis neljapäevasel istungil Vanemuise tn 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikule väljapanekule, mis toimub 21. märtsist 22. aprillini.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus Tartu südalinna kultuurikeskuse rajamiseks ning kogu planeeringuala kvaliteetseks avalikuks ruumiks muutmine. Keskkonnamõjude strateegilise aruande koostamise eesmärk on selgitada välja kaasneda võivad mõjud keskkonnale.

Vanemuise 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendus ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu on avalikul väljapanekul 21. märtsist 22. aprillini ja nendega saab tutvuda nii Tartu kodulehel kui ka raekoja infokeskuses.

Avaliku väljapaneku vältel saavad kõik huvilised avaldada arvamust ja teha ettepanekuid. 23. mail kell 17 toimub Tartu linnaraamatukogu saalis avalik arutelu, kus linnavalitsus tutvustab avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamusi ja oma seisukohti ning põhjendab planeeringu koostamisel valitud lahendusi.

Tartu abilinnapea Elo Kiiveti sõnul on tegemist alles detailplaneeringu koostamise esimese etapiga. «Me ei ole praegu pargi ja tänavatega veel detailidesse läinud, sest liikuvuse ja tehnovõrkude osa vajab veel analüüsimist. Täpsemaks läheme detailplaneeringu põhilahenduse koostamisel, praegu soovime paika saada üldisemad põhimõtted: kus on peamised liikumissuunad, kuhu ja mida on lubatud ehitada ning millist keskkonda soovime luua,» lisas Kiivet. «Ootame kõiki tartlasi planeeringu eskiisiga tutvuma ja ettepanekuid tegema. Südalinna kultuurikeskuse asukoht on üldplaneeringu järgi juba paigas, kuid on veel detaile, mille osas saame arutelu jätkata.»

Planeeritav ala piirneb Poe, Küüni ja Uueturu tänava ning Emajõega ja planeeringu eskiislahendus lähtub Tartu linna üldplaneeringust, muinsuskaitse eritingimustest ja rahvusvahelise arhitektuurivõistluse võidutööst Paabel (autorid 3+1 arhitektid ja Kino maastikuarhitektid).

Planeeringu eskiisil on näidatud hoonestusala, kuhu rajatakse südalinna kultuurikeskus. Samal ajal detailplaneeringu koostamisega käib ka hoone projekteerimine, mille käigus selgub selle täpne suurus ja kuju.

Ehitusõiguse määramisel lähtutakse üldplaneeringu eesmärgist säilitada vähemalt pool pargist rohealana ja luua alale terviklik avalik ruum.

Roheala muudetakse mitmerindeliseks elurikkaks koosluseks. Kultuurikeskuse katus on kavandatud rajada osaliselt haljaskatusena. Pargialal säilitatakse need puud, mis ei jää südalinna kultuurikeskuse ehitusalale.

Eemaldada või asendada on lubatud puud, mis jäävad keskuse ehitusalale või on kehvas seisukorras. Eemaldatavad puud täpsustatakse projekteerimise käigus ja pakutakse ka välja lahendus kõrghaljastuse asendusistutuseks muul avalikul alal.

Emajõe-äärsel alale on lubatud rajada toitlustus- ja teenindushooned, seejuures arvestatakse olemasolevate kohvikute säilimisega. Turuhoone juurde on antud võimalus kavandada erinevaid välitegevusi, ka ajutiste välimüügikioskite ja -lettide paigaldamist.

Parkimine turuhoone ümber säilib, kuid parkimiskohtade arv ja paigutus võib tulevikus muutuda, sest detailplaneering annab võimaluse luua Uueturu tänava pikendusena jalakäijatele mugava ja turvalise otsepääsu Emajõe äärde.

Ajalooline Kauba tänav taastatakse jalakäijate tänavana. Kauba tänava ristumine Vabaduse puiesteega toimub jagatud ruumi põhimõttel, kus autod peavad teistele liiklejarühmadele teed andma. Samasugust jagatud ruumi põhimõtet kavandatakse ka Poe tänaval ja selle ristumisel Vabaduse puiesteega.

Vabaduse puiestee kavandatakse planeeringuala ulatuses tänavana, kus on kõnniteed, rattarajad ja kahesuunaline rahustatud liiklusega sõidutee (üks sõidurada kummaski suunas). Rattaparklad on kavandatud võimalikult kultuurikeskuse sissepääsude lähedusse. Autode parkimine on kavandatud hoone maa-alusele korrusele, kuhu juurdepääs on planeeritud Uueturu tänavalt.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõus on öeldud, et planeeringu elluviimise laiem mõju linnaruumile on positiivne. Kultuurikeskus uue funktsionaalse ja arhitektuurilise sihtkohana tugevdab Tartu linna toimimist, kasvab roheala kvaliteet ning maastik muutub atraktiivsemaks, samuti muutuvad paremaks lastele mõeldud puhkealad.

Pärast avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu jätkatakse detailplaneeringu täpsustamist ehk põhilahenduse koostamist. Ka detailplaneeringu põhilahendus saadetakse avalikule väljapanekule ja toimub avalik arutelu, mis on plaanis sügisel.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles