Koroonaviiruse leviku pidurdamiseks käivitas Tartu linnavalitsus kevadise eriolukorra päevil spetsiaalse plakatikampaania. Osa toona üles pandud siltidest on omal kohal siiani.

FOTO: Margus Ansu

Esmaspäeval kogunes Tartu kriisikomisjon, kuhu kuuluvad Tartu linnavalitsuse, Lõuna prefektuuri, Lõuna päästekeskuse, Tartu ülikooli kliinikumi ja terviseameti regionaalse osakonna esindajad. Komisjon pani kokku loetelu meetmetest, mille kiire rakendamine võiks tõkestada COVID-19 levikut Tartus. Komisjon leiab, et nõuded peavad olema karmimad – muu hulgas küsitakse valitsuselt taas 2+2-reegli kohustuslikuks muutmist ja maski kandmise nõuet avalikes ruumides.

Avaldame Tartu kriisikomisjoni pöördumise muutmata kujul.

«Lugupeetud härra peaminister.

Tartu linnavalitsuse, lõuna prefektuuri, lõuna päästekeskuse, Tartu ülikooli kliinikumi ja terviseameti lõuna regionaalosakonna esindajatena teeme käesolevaga ettepaneku kehtestada COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks täiendavad meetmed.

Peame nn Vabanki puhangu tõttu kujunenud olukorda murettekitavaks ja leiame, et hetkel kehtivatest nõuetest ning piirangutest olukorra kontrolli all hoidmiseks enam ei piisa.

Meie hinnangul on esmalt vajalik täpsustada valitsuse 16. mai 2020. a korraldusega nr 172 (edaspidi Korraldus) kehtestatud inimeste hajutamise nõuet. Nimetatud nõude puhul on tegemist Korralduse ühe baasnõudega, mis kehtib nii siseruumides kui ka välitingimustes (õues). Hajutamise nõude täitmise tagamise kohustus lasub vastavalt kas ettevõtjal, teenuse osutajal või korraldajal, avaliku koosoleku või avaliku ürituse korraldajal. Hajutamise nõude täitmise mittetagamise korral ei ole teatud avalike ruumide kasutamine, seal liikumine või viibimine, teenuse korraldamine ja avaliku koosoleku või ürituse korraldamine lubatud.

Varasemalt igaühe suhtes kehtinud 2+2 reeglist on aga käesoleval ajal loobutud ja selle järgimine on muutunud inimestele soovituslikuks. Oleme seisukohal, et 2+2 reegli järgimise soovituslikuks muutumine on toonud enesega kaasa negatiivsed tagajärjed väga paljude inimeste igapäevases käitumises. Inimesed on minetanud ohutunde ja ei mõista enam, et distantsi hoidmine võimaldab kaitsta inimestel ennast ja oma lähikondseid nakkuse eest ning piirata haiguse levikut Eestis. Inimeste vastutustundetu käitumise tõttu on muutunud mõneti sisutühjaks ka ettevõtjate, teenuse osutajate või korraldajate, avalike koosolekute või avalike ürituste korraldajate poolt rakendatud meetmed inimeste hajutamise nõude järgimiseks.

Eelnevat arvestades teeme ettepaneku, et avalikes kohtades (nii siseruumides kui õues) viibimisel ja liikumisel taastatakse igaühe kohustus järgida 2+2 reeglit.

Teiseks teeme ettepaneku taastada ööklubide, vesipiibukohvikute ja täiskasvanute klubide tegevuse osas varasemalt (enne 1. augustit 2020. a) kehtinud nõuded. Olukord on muutunud ja Vabanki puhang kinnitab, et eelmainitud tegevuskohtade osas piirangute leevendamine ei ole õigustatud. Selliste tegevuskohtade tegevuse osas tuleb paraku inimeste hajutamise kehtivaid nõudeid karmistada.

Kolmandaks teeme valitsusele ettepaneku kehtestada avalikus kasutuses olevates siseruumides maskide kandmise soovitus. Sellist või veelgi rangemat meedet on juba rakendanud või on seda lähiajal tegemas mitmed Eesti lähiriigid.

Lõpetuseks lisame, et meie pöördumises toodud probleemide puhul ei ole tegemist pelgalt Tartu linna ja maakonna spetsiifiliste küsimustega. Leiame, et tõstatatud küsimused ja tehtud ettepanekud on aktuaalsed kogu Eestis. Viiruse leviku ennetamiseks ei ole piisav piirangute rakendamine vaid ühe omavalitsuse põhiselt, sest lühikeste vahemaade tõttu liiguks piirangute mõju alla jääv inimeste tegevus teistesse omavalitsustesse, mis omakorda võib viiruse levikut veelgi enam hoogustada. Ainumõeldav on, et COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks rakendatavad üldised meetmed on ühetaolised kogu riigis.»