N, 8.06.2023

Ringkonnakohus jättis Martin Halliku suure hüvitiseta

Tartu Postimees
Facebook Twitter
Comments 3
Tartu Ülikool lõpetas päevapealt töölepingu ülikooli raamatukogu direktori Martin Hallikuga, tuues põhjuseks usalduse kaotuse ebaväärika käitumise tõttu.
Tartu Ülikool lõpetas päevapealt töölepingu ülikooli raamatukogu direktori Martin Hallikuga, tuues põhjuseks usalduse kaotuse ebaväärika käitumise tõttu. Foto: Tairo Lutter

Tartu ringkonnakohus rahuldas Tartu ülikooli apellatsioonkaebuse ning tühistas Tartu maakohtu otsuse osas, millega maakohus rahuldas Tartu ülikooli raamatukogu endise direktori Martin Halliku hagi Tartu ülikooli vastu töövaidluses ja mõistis tema kasuks välja üle 90 000 euro. 

Tühistatud osas tegi ringkonnakohus uue otsuse, millega jättis hagi Tartu ülikooli vastu täies ulatuses rahuldamata.

Ringkonnakohus leidis, et Tartu ülikoolil oli piisavalt alust Hallikuga töölepingu lõpetamiseks usalduse kaotuse tõttu. Ülikool kontrollis talle teatavaks saanud faktilisi asjaolusid oma parimate võimete kohaselt ja piisavalt.

Ringkonnakohus toob tehtud otsuses välja, et töölepinguseaduse järgi võib tööandja töölepingu töötaja kohustuse rikkumise tõttu üldjuhul üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Eelnevat hoiatamist ei ole ülesütlemise eeldusena aga vaja, kui töötaja ei saa kohustuse rikkumise erilise raskuse tõttu või muul põhjusel seda hea usu põhimõtte järgi tööandjalt oodata.

Ringkonnakohtu kolmeliikmeline kolleegium jõudis asja analüüsides otsusele, et käesolevas töövaidlusasjas välistavad hoiatuse vajalikkuse nii Hallikule etteheidetavate tegude raskus ja iseloom kui ka asjaolu, et ta rikkus muu hulgas töölepingust ning raamatukogu põhikirjast tulenevaid Tartu ülikooli struktuuriüksuse juhi kohustusi. Ringkonnakohtu hinnangul iseloomustab Halliku tõsist kohustuste rikkumist ka see, et olukord riivas paljusid raamatukogu töötajaid ja tõi kaasa ühe töötaja töölt lahkumise avalduse esitamise. Kohtu hinnangul on Tartu ülikool sellises olukorras põhjendatult asunud seisukohale, et töösuhte jätkamine hagejaga ei ole enam võimalik.

Eelnevast tulenevalt leidis Tartu ringkonnakohus, et Tartu ülikooli töölepingu ülesütlemine ülikooli raamatukogu endise direktori Hallikuga on kehtiv ning sellest tulenevalt jäävad kõik nõuded, seal hulgas nõuded rahalise hüvitise saamiseks, rahuldamata.

Menetluskulud maa- ja ringkonnakohtus jättis kohus Halliku kanda, menetluskulude rahalise suuruse määrab kindlaks maakohus kohtuotsuse jõustumisel. Tartu maakohtu korraldused maakohtu otsuse avalikustamise osas jättis ringkonnakohus muutmata. Maa- ja ringkonnakohus menetlesid asja kinnises menetluses.

Tegemist on jõustumata kohtuotsusega. Kassatsioonkaebuse saab riigikohtule esitada 30 päeva jooksul.

Mullu septembris rahuldas Tartu maakohus osaliselt Martin Halliku hagi Tartu ülikooli vastu töövaidluses ja mõistis ülikoolilt Halliku kasuks välja hüvitise 90 568 eurot, millest 30 568 eurot moodustas saamata jäänud töötasu ning 60 000 eurot mittevaralise kahju hüvitis.

Kohus tuvastas, et Tartu ülikooli ülesütlemisavaldus Martin Hallikuga sõlmitud töölepingu lõpetamiseks on tühine ja lõpetas töölepingu töölepingu seaduse alusel alates 2018. aasta 29. augustist. 

Maakohus leidis, et töölepingu lõpetamine erakorralise ülesütlemisavaldusega ilma hoiatuseta ei olnud kohane meede ning lepingu ülesütlemine on hoiatuse puudumise tõttu tühine. Kohtu hinnangul oleks olnud piisav tähelepanu juhtimine käitumise ebasobivusele ning et ülikool oleks saanud lepingu lõpetamist kaaluda juhul, kui Hallikut oleks hoiatatud, et tema käitumine toob kaasa lepingu lõpetamise ning Halliku käitumine oleks sellest hoolimata kordunud.

Facebook Twitter
Comments 3

Märksõnad

Tagasi üles