Tartlased on üldiselt prügiveoga rahul, kuid nurisevad selle paindlikkuse ja hindade üle

Prügikast.

FOTO: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Tänavu said tartlased 5. juulist 10. augustini vastata Tartu kodulehel olevale küsimustikule, mille abil uuriti, kuidas linlased on rahul praeguse jäätmeveokorraldusega Tartu linnas ning millised on ootused sellele teenusele. 

Enim rahul ollakse jäätmevedajate kättesaadavusega (84 protsenti vastanutest) ning nende võimega graafikust, tähtaegadest ja kokkulepetest kinni pidada (94 protsenti).

Vastustes leidub tunnustust kõigile kolmele jäätmevedajale, kiidetakse nende korrektsust, toimivat e-kirjavahetust ja seda, et vastamata jäänud telefonikõnedele helistatakse tagasi.

Nurisetakse jäätmevedajate vähese paindlikkuse, koostöövalmiduse (23 protsenti) ja hindade üle (21 protsenti), kuigi mõistetakse, et korraldatud olmejäätmeveo süsteemi on teatud jäikus sisse kirjutatud.

Põhiliste probleemidena toovad tartlased esile elanike ja ettevõtete soovimatust jäätmeid liigiti koguda (46 protsenti), lepingu sõlmimise kohustuse kindlaks määratud ettevõttega (25 protsenti) ning lisateenuste kõrge hinna (23 protsenti). 

Päris paljusid linlasi häirib varane jäätmevedu (17 protsenti) nädalavahetustel, kui äratuskella asemel tuleb ärgata jäätmeveoauto tekitatud häälte peale; palju mainiti jäätmevedu takistavaid parkivaid autosid (23 protsenti). 

Arvamused jäätmeveo hindade kohta on väga erinevad. Osa vastajate meelest on hinnad kõrged, teise osa hinnangul meeldivalt soodsad ning kolmandad oleks nõus parema kvaliteedi nimel rohkem maksma. 

Eramajade elanikud tunnevad heameelt, et veod tehakse õigel ajal ja on stabiilsed. Kiidetakse mugavalt e-postile saadetavat veograafikut ning veopäevale eelnevat meeldetuletust. Häirivana mainitakse asjaolu, et ei ole teada auto tuleku täpne kellaaeg jäätmeveopäeval ja seda, et aiajäätmete jäätmejaama toimetamine on raske. Mõned vastajad ei ole kursis võimalusega tellida eramajade juurde tasuta pakendikoti või kortermajade juurde tasuta pakendikonteineri teenust, et jäätmeid ei tuleks viia kaugel asuvasse avalikku pakendikogumiskohta. Kortermajade elanikud laidavad prügikastide ületäitumist oma maja juures. Vastustes viidati raskelt leitavale infole jäätmeveo toimumise aja kohta. 

Palju kommenteeriti jäätmete sortimise teemat, siin leidus probleeme, küsimusi ja arvamusi seinast seina. Kiideti eramajade juures hästi toimivat tasuta pakendivedu ning seda, et Tartus on korralikud jäätmejaamad, kuhu saab eri liiki jäätmeid üle anda. Osa vastajaid häirib segaolmejäätmete regulaarse üleandmise kohustus, kuna jäätmeid sorditakse ning segakast täitub väga aeglaselt. Mainiti avalike pakendi- ja paberikonteinerite vähesust ning viidati asjaolule, et mingites kohtades ajavad need alatasa üle, mistõttu prahistatakse nende ümbrust. Osa väiksemate kortermajade elanikud tunnevad puudust biojäätmete konteinerist ning umbes pooled vastanuist mingit liiki jäätmete üleandmise võimalusest. Paljud andsid märku vajadusest saada enam infot jäätmekäitlusvõimaluste kohta, sest ei teata, kuhu võib panna/viia biojäätmeid, mööblit, riideid, vanapaberit, ohtlikke jäätmeid, vanaelektroonikat jm. 

Küsitlusele vastas 123 tartlast. Vastanute hulgas leidus enam-vähem võrdselt nii korter- kui eramajade elanikke, samuti jagunesid vastused ühtlaselt jäätmeveopiirkonniti. 

Küsitluse tulemusi kasutatakse jäätmevaldkonna uute hangete kavandamisel, et parandada teenuse kvaliteeti. 

Tagasi üles