Tartu nõuab valitsuselt tselluloositehase planeeringu kohta selget vastust

Linnapea Urmas Klaas kõnelemas volikogu istungil, kus võeti vastu tselluloositehase planeerimist tauniv deklaratsioon.

FOTO: Margus Ansu

Tartu linnavalitsus saatis esmaspäeval valitsusele taotluse lõpetada riigi eriplaneering, mis algatati Tartu maakonda puidurafineerimistehase kavandamiseks ja keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks. 

Linnapea Urmas Klaasi sõnul soovib Tartu valitsuselt konkreetset otsust. «Valitsuse eri liikmetelt on tulnud vastuolulisi arvamusi. Mõned soovivad eriplaneeringuga jätkata, mõned ei pea seda õigeks. Kuna eriplaneeringu koostamise on algatanud valitsus kollegiaalse organina, siis ootame selget vastust meie taotlusele samuti valitsuselt kui kollegiaalselt organilt,» ütles Klaas. 

Taotluses avaldab linnavalitsus veendumust, et eriplaneering puidurafineerimistehase kavandamiseks ei ole algatatud lähtudes suurest riiklikust huvist, nagu seadus eeldab. 

Lisaks on tehase Tartu maakonda kavandamine linnajuhtide hinnangul vastuolus Tartu maakonna ja Tartu linna arengudokumentidega, millest tuleneb selge nõue hoida ja parandada keskkonda ning arendada ettevõtlust viisil, mis välistab looduskeskkonna seisundi halvendamise. 

Taotluses rõhutatakse, et olemasolevate andmete põhjal on ilmne, et keskkonnamõjude aspektist, eeskätt Emajõe ja Peipsi seisundist lähtudes ei sobi Tartu maakond kavandatava puidurafineerimistehase asukohaks. 

Linnavalitsus ei pea õigeks, et eriplaneeringu algatamise staadiumis on tehase asukoha eelvalik juba tehtud, sealjuures võimalikke alternatiivseid asukohti sisuliselt võrdlemata ja avalikkust ning kohalikke omavalitsusi kaasamata.

Linnavalitsus leiab, et asukohavaliku tegemisel on selgelt lähtutud arendaja majanduslikest huvidest, mitte riigi huvidest ning jättes tähelepanuta tehase ehitamisega kaasnevad negatiivsed keskkonnamõjud. Ka väidetakse, et riigi eriplaneering puidurafineerimistehase kavandamiseks ei ole algatatud õiguspäraselt. 

Tartu linnavolikogu nõudis riigi eriplaneeringu koostamise lõpetamist oma 7. märtsi istungil, võttes vastu sellekohase deklaratsiooni. Samal istungil anti volikogule üle 8200 allkirjaga avalik pöördumine, milles tuntakse muret tselluloositehase ehitamise ja sellega kaasnevate keskkonnakahjude pärast ning nõutakse eriplaneeringu lõpetamist.

Tagasi üles