Trašanov peab minema vangi

Endine Valga maavanem Georg Trašanov pärast süüdimõistmist Tartu maakohtu Põlva kohtumajas 2009. aasta 10. märtsil.

FOTO: Margus Ansu

Kuna riigikohus jättis täna menetlusse võtmata Valga endise maavanema Georg Trašanovi ning GoBusi juhtide Kalle Muru ning Aivo Pärna kassatsioonikaebuse, jõustusid madalamates kohtuastmetes meestele määratud karistused.


Kassatsioonikaebused esitasid Trašanovi kaitsja Kalju Kutsar, Muru kaitsja Sirje Must ning Pärna kaitsja Maria Mägi-Rohtmets. Riigikohus otsustas täna, et nende kaebusi ei arutata, seega jäi jõusse varasem Tartu maakohtu otsus 10. märtsist 2010.

Nii Trašanov, Muru kui Pärn kaebasid maakohtu otsuse edasi ringkonnakohtusse, kuid Tartu ringkonnakohus jättis 10. detsembril maakohtu otsuse muutmata.

Ringkonnakohus muutis maakohtu otsust vaid osas, millega Aivo Pärn (42) mõisteti õigeks laskemoona ebaseadusliku käitlemise süüdistuses. Nimelt mõistis ringkonnakohus Pärna selles kuriteos süüdi, jättes talle mõistetud karistuse muutmata.

Maakohtu otsusega tunnistati Georg Trašanov süüdi korduvas pistise ja altkäemaksu võtmises ning teda karistati nelja-aastase vangistusega.

Kalle Muru (43) tunnistati süüdi korduvas pistise ja altkäemaksu andmises ning teda karistati kolmeaastase vangistusega.

Trašanovile ja Murule mõistetud karistusest kuulub kohe ärakandmisele kuus kuud ning ülejäänud vangistus mõisteti mõlemale süüdistatavale tingimisi nelja-aastase katseajaga.

Aivo Pärna tunnistas maakohus süüdi korduvale pistise ja altkäemaksu andmisele kaasaaitamises ning karistas teda kaheaastase tingimisi vangistusega kolmeaastase katseajaga.

Sama kriminaalasja raames tunnistas Tartu maakohus süüdi veel kolmandagi GoBusi juhi, Valter Keisi, karistades teda pistise ja altkäemaksu andmisele kaasaaitamise eest kuue kuu pikkuse tingimisi vangistusega kolmeaastase katseajaga.

Kõigi süüdistatavate puhul loeti karistusest kantuks kolm päeva, mil nad olid kahtlustatavana kinnipeetavad.

ASi GoBus tunnistas maakohus süüdi korduvas pistise ja altkäemaksu andmises ning karistas teda rahalise karistusega kaks miljonit krooni.

Ringkonnakohtus leidis sarnaselt maakohtuga tõendamist, et Trašanovi ja Muru vastastikuse kokkuleppe kohaselt pidi Muru andma 2006. ja 2007. aastal  Trašanovile sularahas 100 000 krooni aastas, 25 000 krooni kaupa kvartalis. Tegelikult andis Muru Trašanovile üle sularaha vähemalt 70 000 krooni 2006. aastal ja 60 000 krooni 2007. aastal. Ülejäänud summade osas on tegu 20 000 krooni ulatuses altkäemaksu lubamise ja nõustumisega ning 20 000 krooni ulatuses korduva pistise lubamise ja nõustumisega.

Süüdistusakti järgi võttis Trašanov 2006. aasta suvel ja septembris Valga maavanemana GoBusi juhatuse liikmelt Kalle Murult kahel korral vastu altkäemaksu, sõlmides vastutasuna Valga maavalitsuse nimel ebaseadusliku hankelepingu GoBusiga eirates Valga maakonna bussiliinide veo riigihanke tulemusi ning sellega ka riigihangete seaduse nõudeid. Kalle Muru sai altkäemaksuks makstud raha GoBusi juhatuse esimehe Aivo Pärna korraldusel GoBusi juhatuse liikmelt Valter Keisilt.

Lisaks võttis Trašanov süüdistuse järgi 2006. aasta märtsis ja  detsembris ning 2007. aasta aprillis ja oktoobris Kalle Murult pistist kokku 120 000 kooni, mis Aivo Pärna korraldusel ja ühel korral ka Valter Keisi kaasabil võeti GoBusi rahalistest vahenditest. Vastutasuks sõlmiti GoBusi omandusse kuuluvate OÜ Trakmani ning GoBusi ja Valga maavalitsuse vahel GoBusile soodsate tingimustega lepinguid või muudeti varem sõlmitud veolepinguid.

Maakohus põhjendas Pärna õigeksmõistmist laskemoona ebaseadusliku käitlemise süüdistuses sellega, et padrunite kogus oli ebaoluline, kuid selle kvalifikatsiooni järgi süüdimõistmine eeldab olulist kogust.

Ringkonnakohus leidis aga, et Pärna käideldud laskemoon koguses 57 padrunit on oluline kogus ning tegu vastab kuriteo koosseisule.

Tagasi üles