Halduskohus ei pidanud naispolitseiniku vabastamist sooliseks diskrimineerimiseks

Politseiteenistuse seaduse järgi sai pensionieale viidates vabastada naispolitseinikke varem kui meespolitseinikke.

FOTO: Toomas Huik

Halduskohus ei tuvastanud soolist diskrimineerimist politseis, kust naine vabastati teenistusest piirvanuse tõttu ning jättis naispolitseinikule hüvitise määramata.

Tartu halduskohus jättis rahuldamata politseiteenistusest piirvanuse tõttu vabastatud Annela Külma kaebuse, milles ta taotles oma vabastamiskäskkirja õigusvastaseks tunnistamist, soolise võrdõiguslikkuse seaduse alusel 100 000 krooni suuruse hüvitise väljamõistmist ja diskrimineerimise lõpetamiseks ettekirjutuse tegemist, teatas kohus.

Külm töötas Lõuna politseiprefektuuri politseivaneminspektori ametikohal ja ta vabastati piirvanuse tõttu 19. juulist 2008 politseiteenistusest.

Kaebaja leidis, et teda on diskrimineeritud sellega, et töösuhe on lõpetatud soolise kuuluvusega seotud põhjustel.

Halduskohus nõustus politseiprefektuuriga, et antud juhul ei lõpetatud kaebajaga teenistussuhet mitte soolise kuuluvusega seotud põhjustel, vaid objektiivsest õigusest tulenevatel põhjustel.

Halduskohtu hinnangul ei tunnistatud Külma teenistusest vabastamise käskkirja seadusevastaseks mitte tööandaja diskrimineerimise tõttu, vaid põhjusel, et käskkirja andmise aluseks oli põhiseaduse vastane üldakt. Politseiprefektuur lähtus siis kehtivast käskiva sisuga politseiteenistuse seadusest.

Samuti leidis halduskohus, et antud kaebuses ei ole kahju hüvitamine põhjendatud ka riigivastutuse seadusest tulenevalt, kuna kaebaja ei kasutanud kohaselt õiguskaitsevahendeid, mis oleksid kahju tekitamise täielikult ära hoidnud. Kaebaja ei taotlenud teenistusest vabastamise käskkirja vaidlustamisel enda tööle ennistamist, millega ta jättis kasutamata seadusega antud võimaluse tekkinud kahju ärahoidmiseks.

Halduskohtu otsust võib vaidlustada ringkonnakohtus 30 päeva jooksul.

Varem on riigikohus rahuldanud Külma kaebuse, milles ta taotles vabastamiskäskkirja seadusevastaseks tunnistamist. Riigikohus tunnistas politseiteenistuse seaduse põhiseadusevastaseks ja kehtetuks osas, millega nähakse ette, et 1948. aastal sündinud naine vabastatakse politseiteenistusest nooremalt kui samal aastal sündinud mees. Riigikohus kohustas politseiprefektuuri maksma Külmale ka kuue kuu ametipalga.

Tagasi üles
Back