KIK avas 13,5-miljonise keskkonnaprogrammi taotlusvooru

Keskkonnaminister Rene Kokk.

FOTO: Erik Tikan

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) avas 13,5 miljoni euro suuruse keskkonnaprogrammi taotlusvooru veemajanduse, metsanduse, looduskaitse, keskkonnateadlikkuse, kalanduse, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkonna ja ringmajanduse valdkonna tegevustele.

KIKi nõukogu esimees ja keskkonnaminister Rene Kokk sõnab, et keskkonnaministeeriumil on sel aastal fookuses ringmajanduse, elurikkuse, metsanduse ja kliimateemad. «Kuna taotlusvooru sihtrühm on lai ja toetatavate tegevuste nimekiri pikk, loodame, et huvirühmad esitavad taotlusvooru projekte, mis aitavad leida lahendusi neile aktuaalsetele keskkonnateemadele,» sõnab ta. «Märkimata ei saa ka jätta, et taas ootame kõiki koole ja lasteaedu toetust taotlema õppekäikude korraldamiseks. Lisaks toetame sel aastal ringmajanduse valdkonnas ettevõtete ressursitõhususe projekte. Samuti saavad korteriühistud toetust küsida kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks.»

«Taotlusvooru kuulutame välja uue määruse alusel, mis on lihtsamini loetav ning selgema ülesehitusega kui varasem. Seega loodame, et ka taotlemine läheb huvirühmadel kergemini,» selgitab KIKi juhataja Andrus Treier. «Kui siiski peaks küsimusi tekkima, julgustan abi ja nõu küsima KIKi töötajatelt. Samuti toimub juba järgmisel nädalal kaks infopäeva, et toetatavaid tegevusi täpsemalt selgitada.»

Vooru eelarvest 4,1 miljonit eurot suunatakse ringmajandusse, et toetada näiteks ettevõtete ressursitõhusust, jäätmetekke vältimist ja ohtlike jäätmete kogumisringe või rohelise kontori ja kooli rakendamist. 3,9 miljonit eurot läheb veemajandusse, et kindlustada kvaliteetne joogivee- ja kanalisatsiooniteenus üle Eesti. 

Keskkonnateadlikkuse projektidele on mõeldud 2,1 miljonit eurot, et toetada näiteks teabekandjate loomist, teavituskampaaniate ning mitmesuguste keskkonnateadlikkust suurendavate ürituste korraldamist ja laste õppekäikusid. 

Looduskaitsele suunatakse 1,2 miljonit eurot, kust toetatakse muu hulgas vaatetornide, infopunktide ja kaitsealade külastuskeskuste loodusõppe püsiekspositsioonide rajamist, kaitstavate liikide ja elupaikade tegevuskavade ning probleemliikide tõrjemeetmete elluviimist ning riiklikult kaitstud parkide hooldamiskavade koostamist ja elluviimist.

Metsanduse valdkonnas toetatakse 700 000 euroga näiteks metsapuutaimede tootmist, metsateaduse ja -hariduse teavitustegevusi ja metsanduse jätkusuutlikuks arengu tagamiseks ettenähtud tegevusi. 

Atmosfääriõhu kaitse projektidele on mõeldud 650 000 eurot, et toetada näiteks müra vähendamise tegevuskavade koostamist, kiirgusohu vähendamiseks uuringute tegemist ja korteriühistute liitumist kaugküttevõrguga või kütteseadme asendamist taastuvat kütust kasutava seadmega. 

Kalanduse valdkonna eelarve on 449 000 eurot, et toetada näiteks kalapüügivõistluste, seminaride ja laagrite korraldamist, keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetava taristu rajamist või kalavarude suurendamiseks ja kaitseks kudealade ja elupaikade loomist, taastamist või juurdepääsu tagamist. Vooru eelarvest 435 000 eurot suunatakse merekeskkonda, kust toetatakse muu hulgas mere seisundi hindamist ja selleks vajalike andmete kogumist, sadamate reostustõrjeplaani täitmist, reostuse tagajärjel kahjustatud rannikualade taastamist või reostustõrjeks valmisoleku suurendamist.

Tagasi üles