Kaitseväe ühendatud õppeasutustest saab Kaitseväe akadeemia

Kaitseväe ühendatud õppeasutused.

FOTO: Sille Annuk/Tartu Postimees

Kaitseväe ühendatud õppeasutuste nimi on kavas muuta Kaitseväe akadeemiaks, kooskõlastusel olev eelnõu näeb ette ka õppeasutuse struktuuri muudatusi.

Kaitseministeerium on saatnud kooskõlastusringile Kaitseväe akadeemia põhimääruse eelnõu, mille järgi muutub Kaitseväe ühendatud õppeasutuste (KVÜÕA) nimi Kaitseväe akadeemiaks. Samuti näeb määruse eelnõu ette muudatusi kõrgkooli struktuuris vastavalt KVÜÕA nõukogu ettepanekutele.

Eelnõu seletuskiri toob välja, et KVÜÕA struktuuri muutmise teema tõstatati 2016. aasta lõpus ja kajastub õppeasutuse ülema 2017. aasta käsus. Lisaks on erinevad töögrupid õppeasutuse juhtkonna seminaril välja töötanud põhimõttelise lahenduse struktuurimudelile. Kavandatavad muudatused on heaks kiitnud KVÜÕA nõunike kogu, samuti on uus struktuurimudel ning KVÜÕA põhimääruse muutmise algatamine heaks kiidetud õppeasutuse nõukogus.

«KVÜÕA struktuurimuudatus on kaitseväe arengust lähtuv vältimatu samm, et me vastaksime oma tööd tehes ootustele, mida meile kui sõjaväelise hariduse andjatele on pandud,» ütles õppeasutuse ülem kolonel Enno Mõts.

«Kaitseväes ja sõjalises hariduses tasapisi aset leidnud muutused on jõudnud punkti, kus me pidime KVÜÕA-d muutma, et Eesti kaitseväe vajadusi efektiivselt täita,» sõnas Mõts. Ta märkis, et kaitseväes on aastate jooksul muudetud üksusi, loodud uusi väejuhatusi, võetud kasutusele uut soomustehnikat ja järgmistel aastatel keskendub kaitsevägi kahe kiirreageeriva jalaväebrigaadi loomisele, mis on täielikult mehitatud, relvastatud ja varustatud.

«Hoolimata sellest, et õppeasutuse nimi muutub Kaitseväe akadeemiaks, on meie jaoks väga oluline säilitada seniste kursuste lõpumärkide ja embleemide kasutamine ka edaspidi, näiteks kõrgema sõjakooli ja lahingukooli lipud õppurkorpuse vastava haridustaseme kursuste lippudena. Muudatuste käigus jätame alles ohvitseri- ja allohvitserikursuste õppekavad ja olulised traditsioonid, et kanda edasi parimat praktikat ning säilitada tulevaste kaitseväe juhtide ühtne identiteet,» sõnas Mõts.

Eelnõu seletuskiri toob esile, et õppeasutus kannab kaitseväe ühendatud õppeasutuste nime selle taasloomisest 1988. aastal. Õppeasutus moodustati kaitseväe ühendatud õppeasutuste väljaõppekeskuse ning Eesti riigikaitse akadeemia kaitsekolledži baasil.

Seletuskiri nendib, et praegusel nimekujul on mitu puudust. Nii ei ole kõrgem sõjakool ja lahingukool iseseisvad õppeasutused, vaid KKVÜÕA üksused, seega on mitmuse kasutamine eksitav. Ka on KVÜÕA nimi kohmakas ning seetõttu pole avalikkus õppeasutuse nime omaks võtnud ning vajab sageli lisaselgitusi. Ka ei väljenda õppeasutuse ingliskeelne nimi (Estonian National Defence College) kõrgkooli identiteeti täpselt. 

Eelnõu seletuskirja järgi tuleb nimevahetuse tõttu läbi viia teavituskampaania, et muudatust avalikkusele tutvustada. Õppeasutuse nime vahetuse ja teavituskampaaniaga kaasnevad kulud kaetakse vajaduse korral õppeasutuse eelarve sisemise ümberjaotusega, kasvatamata eelarve üldmahtu.

Tagasi üles